Geledingen

 

MR

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van de directie, de leerkrachten en de ouders samen. De medezeggenschapsraad (MR) heeft hierin een bijzondere en wettelijk verankerde taak.
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, kunnen in de MR aan de orde worden gesteld. De vergaderingen van de MR zijn (tenzij anders vermeld) openbaar. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. Daarin wordt precies aangegeven op welke terreinen van beleid de MR advies, dan wel instemming mag of moet geven. De MR op de Trieme bestaat uit vier leden. Twee  leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Medezeggenschap vraagt van de leden betrokkenheid bij het onderwijs en alles wat daarmee te maken heeft. Het vraagt om vertrouwen en overleg, om visie en deskundigheid en om de bereidheid tot samenwerking. De volgende personen zitten in de MR van de Trieme:

 


Ouderpanel

Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen. De volgende ouders zitten in ons ouderpanel:

 


Ouderraad

Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Samen met het team leerkrachten, probeert de ouderraad de activiteiten op school extra leuk en sfeervol te maken. De ouderraad is op allerlei gebieden actief. De kinderen beschouwen veelal de activiteiten als hoogtepunten van het schooljaar. Onder het motto “Vele handen maken licht werk” vragen we ouders om een steentje bij te dragen aan het realiseren van de activiteiten op school. De volgende ouders zitten in de ouderraad:                              

 


GMR

Voor informatie over de GMR kunt u kijken op de website van CBO Meilan:

http://cbo-meilan.nl onder de knop medezeggenschap.