Verslagen 2018

Bijeenkomst 20 februari 2018

In het ouderpanel op 20 februari zijn vooral de uitkomsten van de DUO vragenlijsten onder ouders, leerlingen en leerkrachten besproken. De Trieme scoort goed, maar zoals altijd is er ruimte voor verbetering op uiteenlopende onderwerpen. Onderwijs op maat werd genoemd, maar ook de hygiëne van toiletten. Verder werden de innovatieplannen van it Meilân gedeeld met het ouderpanel: in Oudehaske wordt een lab opgericht waar leerlingen met techniek, kunst en wetenschap aan verschillende projecten kunnen werken. Communicatie blijft een terugkerend thema op de agenda van het ouderpanel, en de afsluitende vraag van deze avond was: zijn er nog suggesties voor de invulling van de ouderavond?

Bijeenkomst 17 april 2018

In de vergadering  van het ouderpanel op 17 april jl. zijn een aantal zaken aan bod gekomen. Zo hebben we het gehad over het opknappen van het plein en dat het de bedoeling is dit groots aan te pakken. Hiervoor is de OR naarstig op zoek naar mensen die achter subsidies aan willen.
Verder spraken we  de verlaging van de werkdruk op de Trieme. Hiervoor is jaarlijks geld beschikbaar. Het bedrag wordt bepaald op basis van leerlingenaantal. De Trieme kiest ervoor het beschikbare bedrag in te zetten voor een onderwijsassistent, om op deze wijze de  werkdruk te verlagen.
Daarnaast werden de schoolgids en jaarkalender besproken en dat er volgend schooljaar extra ruimte komt in de formatie.
Bij het terugkerende onderwerp communicatie gaf Ilse de veranderingen aan. Binnen het team wordt gewerkt met een interne nieuwsbrief en de vergaderingen worden vormgegeven middels bordsessies, die gericht zijn op leerlingdoelen. De leerkrachten volgen een cursus mbt communicatie. De nieuwsbrief  naar ouders is nu tweewekelijks.

Bijeenkomst 12 juni 2018

In het ouderpanel op 12 juni 2018 zijn de onderstaande zaken aan de orde geweest. Voor BSO is er eigenlijk net onvoldoende animo. Het zou fijn zijn dat dit kan blijven bestaan. Er is behoorlijke kans dat dit in stand kan blijven indien er een aantal extra aanmeldingen zouden zijn. Verder is gesproken over de eindresultaten. Met betrekking tot de innovatieplannen van Meilân is gemeld dat het  Steampoint in Oudehaske is geopend en in gebruik genomen. Dit is een lab opgericht waar leerlingen met techniek, kunst en wetenschap aan verschillende projecten kunnen werken.  De eerste groep is hier inmiddels geweest. Verder is er vanaf het nieuwe schooljaar behoefte aan nieuwe leden in het ouder panel:

Oproep nieuwe ouders voor het ouderpanel

Na de zomervakantie verlaten Frans Ittman en Remon Postma het ouderpanel. Daarom zijn we op zoek naar ouders die zich willen inzetten om deze plekken in te vullen.Het ouderpanel vergadert circa 6 maal gedurende het schooljaar. Op dit moment bestaat het ouderpanel uit 6 ouders waarvan er 3 leden met  kinderen in de onderbouw en 3 leden  met kinderen in de bovenbouw. Tijdens de vergadering worden allerlei schoolzaken besproken samen met de directrice Ilse. Zoals bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven, schoolgids, schoolprestaties, schoolplein, lesmethoden, communicatie naar ouders, meubilair, pesten, continue rooster, onderwerpen ouderavond en nog veel meer. Je kunt als panellid zaken inbrengen die je hoort of signaleert van andere ouders of kinderen of zelf dingen aangeven die van belang zijn voor de school. Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De panelleden kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen.

Wanneer u als ouder belangstelling  heeft en mee wilt denken en praten, kunt u zich voor melden bij Ilse Boersma of bij één van de ouderpanel leden. 

Bijeenkomst 27 nov. 2018

Wat is belangrijk voor het nieuwe schoolplein? Wat vinden ouders van het koersplan van CBO Meilan? Hoe willen ouders betrokken en geïnformeerd worden door school?

Deze vragen kwamen aan de orde in het laatste ouderpanel.  Over het schoolplein is gesteld dat het in lijn moet zijn met de visie van school, en er meer mogelijkheden voor spelend leren moeten zijn. Het koersplan is in samenspraak met ouders, medewerkers en leerlingen opgesteld en bevat mooie ambities, maar bevat wel veel vakjargon. De laatste informatie avond was niet goed bezocht, het zomeravondcafé daarentegen wel. Het ouderpanel heeft een aantal suggesties gedaan om ouders op een andere manier te betrekken, zoals gezamenlijke thema-afsluitingen of inloop- of kijkmomenten. Ouders zijn vooral geïnteresseerd in de bezigheden van het eigen kind, en hebben minder behoefte om in detail over schoolzaken geïnformeerd te worden.

Pagina delen: