Geledingen

Het ouderpanel

Het ouderpanel is een groep ouders met 2 personeelsleden waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen.

‘Denk met ons mee’

Schooljaar 2019/2020 is de werkgroep ouderbetrokkenheid en het ouderpanel samengevoegd onder de naam ‘Het ouderpanel’. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, de omgang met de leerlingen en een goede samenwerking tussen ouders en school.