Ouderinformatie

Klachtenregeling CBO Meilân

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Als dat zo is zult u deze zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind of andere betrokkenen bespreken.

Contactpersonen

Mocht u het gevoel krijgen dat u er niet uitkomt, of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u het voorval bespreken met de directeur of met één van de contactpersonen van uw school. Deze contactpersonen zijn aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen en/of ouders altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. De interne contactpersoon komt op voor het belang van de kinderen en de ouders.

Leerkracht

Saskia de Jong-de Groot
s.dejong-degroot@cbo-meilan.nl

Ouder

Vivian Agricola-Nijholt
viviannijholt@hotmail.com

U kunt zelf bepalen met welke contactpersoon u wilt praten. Elke ouder en elk kind kan een beroep op hem/haar doen als er problemen zijn.  Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie moet worden ingeschakeld om tot de beste mogelijke oplossing te komen. De contactpersoon gaat niet zelf de klacht behandelen.

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar een vertrouwenspersoon. Bij CBO Meilân zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Tevens dienen ze als klankbord als u er met de school en het bevoegd gezag niet uitkomt.